เจดีย์ หมายถึง เจดีย์หินวัดป่ากุง สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนทั่วสารทิศ เจดีย์หินวัดป่ากุงเป็นแหล่งสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนในพื้นที่ดังคำกล่าวที่ว่า ศรีสมเด็จเมืองพระ

วงล้อ หมายถึง การขับเคลื่อนพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วงกลม 13 ห่วงคล้องกัน หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน

รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ   โดยมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยาเตอร์กิส

   

หัวหน้าส่วนราชการ : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


       
   

นายสุรชัย อ่อนประทุม

ปลัดเทศบาล

0828494165

   
       
   

นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล

รองปลัดเทศบาล

0933194925

   
 

นางสาวอรุณณี ศรีมงคล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวีระพงษ์ คำมูล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายชัยฤทธิ์ ไชยโย

ผู้อำนวยการกองช่าง

0648253200

0803938689

นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

0956197827

                                

นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0636294439

 

       

              
contact us

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 0-4350-8127
Fax : 0-4350-8127
e-mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.srisomdej.go.th
   

 

หัวหน้าส่วนราชการ : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


    87 3    
   

 นายสุรชัย อ่อนประทุม

ปลัดเทศบาล

   
    84 4    
   

นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล

รองปลัดเทศบาล

   
     
 

นางกุลวี พันธุมี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสาวลำดวน สุระพันธุ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชัยฤทธิ์ ไชยโย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
   63 3      
 

นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปรินางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

สมาชิกสภาเทศบาล : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


     
                                                       

นายเด่น  ระถาวนิชย์

ประธานสภาเทศบาล 

                                                       
                                                         
 

 นายสนิท  หงษ์อุดร

รองประธานสภาเทศบาล

 

นายภพกฤต  สุทธิบากสกุล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

     

นางบุญศรี  วงษ์คำจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

นางจำเนียร  จิตพรมมา

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

นายไพบูลย์  พรมมงคล

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

     

นายปานทอง  สวัสดิ์ผล

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

นายทนงศักดิ์  ไพรวิจารณ์

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นายประสาท  โภคาเทพ

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

     

นายธนเดช  ประสงค์คุณ

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นางสุพรรณ์  สดมพฤกษ์

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นายไพทูรย์  สืบชาติ

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

คณะผู้บริหาร :เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


         
   

นายอรัญย์  เจริญนนท์

นายกเทศมนตรีตำบล       ศรีสมเด็จ

0628946528

   
                                                                                   
 
   
 

นายใหม  มงคลสีลา

รองนายกเทศมนตรีฯ

 

นายศุภวัฒ  แสนยะมูล

       รองนายกเทศมนตรีฯ          

 
   
   
 

นายสุรพล  อรรคจันทร์เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 

     จำเริญ  ประสงค์คุณ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ   

 

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลศรีสมเด็จ

หน้าที่ 1 จาก 2

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service