คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร :เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


         
   

นายอรัญย์  เจริญนนท์

นายกเทศมนตรีตำบล       ศรีสมเด็จ

0628946528

   
                                                                                   
 
   
 

นายใหม  มงคลสีลา

รองนายกเทศมนตรีฯ

 

นายศุภวัฒ  แสนยะมูล

       รองนายกเทศมนตรีฯ          

 
   
   
 

นายสุรพล  อรรคจันทร์เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 

     จำเริญ  ประสงค์คุณ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ   

 
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service