เศรษฐกิจและสังคม


h srisomdej

สภาพทั่วไป- ที่ตั้ง ตำบลศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอศรีสมเด็จ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,566 ไร่ 68 ตารางวา
-พื้นที่ป่า พื้นที่ป่าตำบลศรีสมเด็จ มีป่าธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัดป่าและที่สาธารณะรวมทั้งหมด 427 ไร่


 

 ด้านการศึกษา


 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล                                        จำนวน              3     แห่ง

2.  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1        จำนวน              4     แห่ง

3.  โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา                                                  จำนวน              1     แห่ง

4.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                             จำนวน              1     แห่ง

5.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                                     จำนวน              1     แห่ง

6.  ห้องสมุดประชาชน                                                                จำนวน             1      แห่ง

7.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                               จำนวน            13     แห่ง

 

จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ  ดังนี้

1.  โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

2.  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ

3.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

4.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ

5.  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก

6.  โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ

  • มีจำนวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 6  แห่ง
  • ระดับมัธยมศึกษา 1  แห่ง
  • ระดับประถมศึกษา 5  แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ


-วัด จำนวน 8 แห่ง
-สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

 

h srisomdej

ด้านการสาธารณสุข-โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด 30 เตียง     จำนวน 1 แห่ง
-สำนักงานสาธารณสุข                          จำนวน 1 แห่ง
-ศูนย์ ศ.ส.ม.ช.                                    จำนวน 9 แห่ง
-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                ร้อยละ 100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


-สถานีตำรวจ                                                     จำนวน           1        แห่ง

-ศูนย์ป้องกันภัยเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ               จำนวน          1        แห่ง

สารจากนายกเทศมนตรี

 

เรียน พี่น้องตำบลศรีสมเด็จที่เคารพทุกท่าน

          ผมนายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสมเด็จขึ้นในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่างสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จมาแสดงให้ประชาชนทราบ ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลศรีสมเด็จในด้านต่างๆ ภายใต้การพัฒนาตำบลศรีสมเด็จเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วนนั้น เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจ

           กระผมพร้อมทีมงานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลศรีสมเด็จของเราจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

55c0aff7d84836d4e338d2ef231307a1

 

ข้อมูลประชากร : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


h srisomdej ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ 

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ของตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้ง 13 หมู่บ้านดังนี้

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่  1  บ้านพิมพ์พัฒนา

211

219

430

119

หมู่ที่  2  บ้านหนองสองห้อง

253

278

531

122

หมู่ที่  3  บ้านก่อ

229

237

466

121

หมู่ที่  4  บ้านเหล่าล้อ

303

277

580

136

หมู่ที่  5  บ้านโคกข่า

246

244

490

118

หมู่ที่  6  บ้านหนองโก

183

180

363

83

หมู่ที่  7  บ้านเหล่าล้อ

212

212

424

117

หมู่ที่  8  บ้านหนองเม็ก

222

208

430

100

หมู่ที่  9  บ้านหนองแสบง

217

232

449

105

หมู่ที่  10  บ้านศรีสมเด็จ

313

258

571

201

หมู่ที่  11  บ้านป่ากุง

191

177

368

88

หมู่ที่  12  บ้านบุมะเขือ

165

158

323

85

หมู่ที่  13  บ้านก่อ

266

254

520

168

รวมทั้ง  13  หมู่บ้าน

3,011

2,934

5,945

รวม  1,563 ครัวเรือน


จำนวนผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการทั้ง 13 หมู่บ้าน ของตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

ผู้สูงอายุ (จำนวน/คน )

ผู้พิการ (จำนวน/คน)

หมู่ที่  1

บ้านพิมพ์พัฒนา

72

13

หมู่ที่  2

บ้านหนองสองห้อง

93

15

หมู่ที่  3

บ้านก่อ

102

12

หมู่ที่  4

บ้านเหล่าล้อ

101

24

หมู่ที่  5

บ้านโคกข่า

82

10

หมู่ที่  6

บ้านหนองโก

68

18

หมู่ที่  7

บ้านเหล่าล้อ

65

19

หมู่ที่  8

บ้านหนองเม็ก

85

8

หมู่ที่  9

บ้านหนองแสบง

75

26

หมู่ที่  10

บ้านศรีสมเด็จ

78

11

หมู่ที่  11

บ้านป่ากุง

66

7

หมู่ที่  12

บ้านบุมะเขือ

51

9

หมู่ที่  13

บ้านก่อ

95

13

(  ข้อมูล  ณ พฤศจิกายน 2560)

 

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service