ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


h srisomdej ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ 

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ของตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้ง 13 หมู่บ้านดังนี้

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่  1  บ้านพิมพ์พัฒนา

211

219

430

119

หมู่ที่  2  บ้านหนองสองห้อง

253

278

531

122

หมู่ที่  3  บ้านก่อ

229

237

466

121

หมู่ที่  4  บ้านเหล่าล้อ

303

277

580

136

หมู่ที่  5  บ้านโคกข่า

246

244

490

118

หมู่ที่  6  บ้านหนองโก

183

180

363

83

หมู่ที่  7  บ้านเหล่าล้อ

212

212

424

117

หมู่ที่  8  บ้านหนองเม็ก

222

208

430

100

หมู่ที่  9  บ้านหนองแสบง

217

232

449

105

หมู่ที่  10  บ้านศรีสมเด็จ

313

258

571

201

หมู่ที่  11  บ้านป่ากุง

191

177

368

88

หมู่ที่  12  บ้านบุมะเขือ

165

158

323

85

หมู่ที่  13  บ้านก่อ

266

254

520

168

รวมทั้ง  13  หมู่บ้าน

3,011

2,934

5,945

รวม  1,563 ครัวเรือน


จำนวนผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการทั้ง 13 หมู่บ้าน ของตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

ผู้สูงอายุ (จำนวน/คน )

ผู้พิการ (จำนวน/คน)

หมู่ที่  1

บ้านพิมพ์พัฒนา

72

13

หมู่ที่  2

บ้านหนองสองห้อง

93

15

หมู่ที่  3

บ้านก่อ

102

12

หมู่ที่  4

บ้านเหล่าล้อ

101

24

หมู่ที่  5

บ้านโคกข่า

82

10

หมู่ที่  6

บ้านหนองโก

68

18

หมู่ที่  7

บ้านเหล่าล้อ

65

19

หมู่ที่  8

บ้านหนองเม็ก

85

8

หมู่ที่  9

บ้านหนองแสบง

75

26

หมู่ที่  10

บ้านศรีสมเด็จ

78

11

หมู่ที่  11

บ้านป่ากุง

66

7

หมู่ที่  12

บ้านบุมะเขือ

51

9

หมู่ที่  13

บ้านก่อ

95

13

(  ข้อมูล  ณ พฤศจิกายน 2560)

 

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service