ตราสัญลักษณ์และความหมาย

เจดีย์ หมายถึง เจดีย์หินวัดป่ากุง สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนทั่วสารทิศ เจดีย์หินวัดป่ากุงเป็นแหล่งสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนในพื้นที่ดังคำกล่าวที่ว่า ศรีสมเด็จเมืองพระ

วงล้อ หมายถึง การขับเคลื่อนพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วงกลม 13 ห่วงคล้องกัน หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน

รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ   โดยมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยาเตอร์กิส

   
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service