สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


     
                                                       

นายเด่น  ระถาวนิชย์

ประธานสภาเทศบาล 

                                                       
                                                         
 

 นายสนิท  หงษ์อุดร

รองประธานสภาเทศบาล

 

นายภพกฤต  สุทธิบากสกุล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

     

นางบุญศรี  วงษ์คำจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

นางจำเนียร  จิตพรมมา

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

นายไพบูลย์  พรมมงคล

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

     

นายปานทอง  สวัสดิ์ผล

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต1)

นายทนงศักดิ์  ไพรวิจารณ์

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นายประสาท  โภคาเทพ

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

     

นายธนเดช  ประสงค์คุณ

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นางสุพรรณ์  สดมพฤกษ์

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

นายไพทูรย์  สืบชาติ

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต2)

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service