Up

คู่มือประชาชน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
 
 
Powered by Phoca Download
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service