หน้าที่รับผิดชอบ


desenvolvimento 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)    งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2)    งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3)    งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง
ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น อุทกภัย  วาตภัย
(4)    งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(5)    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6)    งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(7)    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8)    งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งสถิติปฏิบัติงาน
1.       จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
2.       การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ 24 ชั่วโมง
3.       จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่างถูกต้อง
4.       ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.       จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร
ด้านการสนับสนุน
1.       ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน
2.       ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
การให้บริการ
1.       บริการน้ำอุปโภค  บริโภคให้แก่ส่วนราชการและประชาชน

 

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


   
 

 
     
     
 

   
     
     
     
     
     
     
     
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service