กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


 

 

นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     
     

นางปิยฉัตร อัฒจักร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอรุณ ภารยาท

ครู ค.ศ.1

นางดารณี พันธุ์สาง

ครู ค.ศ.1

 

 นางจิรภิญญา สืบชาติ

ครู ค.ศ.1

นางสาวสายฝน ภาคมฤกษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางทองพิณ มัทธิพันธุ์

ครู ค.ศ.1

 

นายธีราเชษฐ์ อาจนิยมธนิสกูล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

นายสนใจ กุนันท์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางรัตนาพร ปัทมฤทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชราวรรณ ขวัญบุญมี

ผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวกนกพร ศรีพะนา

พนักงานจ้างทั่วไป

    

นางอรุณรัตน์ เขตงูเหลือม

จ้างเหมาบริการ

นางปิยาภรณ์ เหลาเจริญ

จ้างเหมาบริการ 

นางสาวนิชานันท์ มาสนา

จ้างเหมาบริการ

   

นายศักดิ์สถิต หาญคำแหง

จ้างเหมาบริการ 
 

นายธนศักดิ์ วินิจบุตร

จ้างเหมาบริการ

 

นายเด่นวิชัย อังคะคำมูล

จ้างเหมาบริการ

 

นายอาทิตย์ จันทกันยา

จ้างเหมาบริการ

                                                                                                                                                                                                                                                              
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service