หน้าที่รับผิดชอบ


desenvolvimento 
  1. โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  2. 1. รับแจ้งเหตุจากประชาชนในเขตพื้นที่ รายงานการขอออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. 2. ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการบำบัดรักษา ให้พ้นภาวะฉุกเฉิน และลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
  4. 3. รายงานผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับทุกเดือน และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอรับค่าชดเชยจากการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทุกเดือน
  5. 4. เช็ค ว.16 กับศูนย์สั่งการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
  6. 5. ตรวจสอบ/เช็ควัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ


 

  ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


  87 3  
 

นายสุรชัย อ่อนประทุม

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ

 
  84 4   
 

นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 

 
 

นางกุลวี พันธุมี

ผู้ประสานงาน 

 

นางเบ็ญจมาศ ภาคมฤค

ผู้ประสานงาน

     

นายเหมันต์  อาจชัยทร

ชุดปฏิบัติการ

นายพิชิต  สวัสดิ์ผล

ชุดปฏิบัติการ

 
   

 นายชู  จันทกันยา

ชุดปฏิบัติการ

 

นางสาวภาณุรัตน์ หาญสุโพธิ์

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 
     
     
     
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service