สำนักปลัดเทศบาล

   สำนักปลัดเทศบาล : ตำบลศรีสมเด็จ


         
   

นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   
     S 70254604    
                                                                     

นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

                                                                     
  S 70156290  
 

นางทัศนา เทียมโสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเบ็ญจมาศ ภาคมฤค

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเจริญศิริ เอี่ยมสะอาด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
 
   
 

นางวรวี ชาติเจริญศิลป์สุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร  พินิจ

นิติกรปฎิบัติการ

นายเอกสิทธิ์ มะลัยสิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

 
   
 

นายรวมพร ศรีบุญมา

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางสาวเกศรินทร์ จรอนันต์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายอัษฎา ทุมมา

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

 
       
 

นางสาวรักชนก สิงห์ไชย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายสุรศักดิ์ รับรอง

เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

 
   
 

นายวศิน สงวนพฤกษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวธนกร อรัญมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพร จันทราช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 
     
 

นางสาวทิพย์สุดา สวัสดิ์ผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวกรรณิการ์ แก้วมะไฟ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
                 
 

นางสาวปิยะดา โบราณมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 
    45 3  
    นายบุญเลี้ยง มุ่งดี

จ้างเหมาบริการ

นางสาวจารุภรณ์ จรอนันต์

จ้างเหมาบริการ

 
         
   


   
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service