กองคลัง

  บุคลากรกองคลัง : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


     S 70205450    
                                                                     

นางสาวลำดวน สุระพันธุ์ 

ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                     
  34 3       
 

นางวิไลวรรณ ประสมสิทธิโพธิ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางปภัชญา ศิริสม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายกิตติรัตน์ สวัสดิ์ผล

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 
      19 3   
  พ.อ.อ.กิตติศักดิ์  สมรัตน์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 นางพัชราภรณ์ สุขพิธี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวบุศรา แสนยะมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
                     12 3  13 3   
 

นายสยาม พรมุลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายคมสันต์ เหลาเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

นายนภัสกร บานวิมล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

 
         
       

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไม่พบฟีด
© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service