เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2564 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2566 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo การประชุม เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสถานที่ ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ดังนี้ค่ะ รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. https://www.ect.go.th/roiet/ewt_news.php?nid=820&filename=index poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตซอล บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.ง.1) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6