เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานภายใน
    info งานกิจการ อปพร.
info ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จด้านสาธารณภัย
info งานเลือกตั้ง
folder งานกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานตรวจสอบภายใน
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
folder ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานไฟฟ้า/งานประปา
folder ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานสวัสดิการสังคม
folder งานสาธารณสุข
folder งานสิ่งแวดล้อม
folder งานกองคลัง
folder งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder งานการเจ้าหน้าที่
folder งานทางวิชาการเกษตร
home เมนูหลัก (Main)
folder กิจการพลังงาน
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder งานกีฬาและนันทนาการ
folder กองช่าง
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานนิติการและการพาณิชย์
folder ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ
public ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ภายนอก(EIT)
folder QR code ในการตอบแบบวัด EIT

สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้3,895
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)31,069
ทั้งหมด 116,851

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดร้อยเอ็ด
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและมอบแพมเพิส อาหารเสริมนม และแผ่นรองซับให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 3 ,13 บ้านก่อ บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 และบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5
ดำเนินการนำส่งน้ำอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5
กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบบริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปาบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดนัดข้างเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

chat_bubble ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดิโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 062-894-6528
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 062-894-6528
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 082-849-4165
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 082-849-4165
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
image ข่าวประชาสัมพันธ์
image ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    insert_drive_file โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    insert_drive_file อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    insert_drive_file สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    insert_drive_file กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    insert_drive_file ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    insert_drive_file นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    insert_drive_file แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    insert_drive_file คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    insert_drive_file สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    insert_drive_file สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    insert_drive_file มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
image สัญญาอื่นๆ
image เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
image ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
image การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    insert_drive_file สรุปผลความพึงพอใจ
    insert_drive_file สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    insert_drive_file กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ