messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์และความหมาย
เจดีย์ หมายถึง เจดีย์หินวัดป่ากุง สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จและประชาชนทั่วสารทิศ เจดีย์หินวัดป่ากุงเป็นแหล่งสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสมเด็จ เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนในพื้นที่ดังคำกล่าวที่ว่า ศรีสมเด็จเมืองพระ วงล้อ หมายถึง การขับเคลื่อนพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วงกลม 13 ห่วงคล้องกัน หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนในตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ โดยมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยาเตอร์กิส
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง ตำบลศรีสมเด็จตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอศรีสมเด็จ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 26.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,566 ไร่ 68 ตารางวา -พื้นที่ป่า พื้นที่ป่าตำบลศรีสมเด็จ มีป่าธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนใหญ่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัดป่าและที่สาธารณะรวมทั้งหมด 427 ไร่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 Fax : 0-4350-8019 e-mail : info@srisomdej.go.th website : http://www.srisomdej.go.th อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับบ้านเหล่ากุด บ้านป่าแหน บ้านป่าเว่อ ตำบลสวนจิก ทิศตะวันออก ติดกับหนองคูยาง บ้านหนองแดง บ้านโดนน้อย บ้านหนองแซง ตำบลบ้านบาก ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองขุมดิน ตำบลหนองแวงควง ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองผือ บ้านหนองดู่ บ้านกุดนาดี ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
คมนาคม : การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสมเด็จสะดวกมากเป็นถนนลาดยางตลอดถนนจากทางแยกสายร้อย อ.วาปีปทุม ถึงวัดป่ากุง (หลวงปู่ศรี) 8 กิโลเมตร ทางแยกถนนสายร้อยเอ็ด - สารคาม (ค่าย พล ร 6) ถึง ต.ศรีสมเด็จ ระยะทาง 11 กิโลเมตร และจากทางแยกถนนร้อยเอ็ด - วาปี (จุดหนองแวงควง) ถึง ต.ศรีสมเด็จ 8 กิโลเมตร
ภูมิประเทศ
ลักษณะเป็นที่ดอนและเป็นที่ราบบางส่วน ดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ -ลำห้วยแอ่ง ไหลผ่านด้านทิศตะวันตก และเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม -ลำห้วยทราย ไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าล้อ และไหลลงสู่ห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3 บ้านก่อ -ลำห้วยเหนือ ไหลผ่านหมู่ที่ 2 บ้านหนองสองห้อง และเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลศรีสมเด็จ และตำบลบ้านบาก ภูมิอากาศ อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากร : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ
จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ของตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 13 หมู่บ้านดังนี้

จำนวนผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการทั้ง 13 หมู่บ้าน ของตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

เศรษฐกิจและสังคม
รอปรับปรุง
ด้านการศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง 2. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 4 แห่ง 3. โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา จำนวน 1 แห่ง 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง 6. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง 7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ดังนี้ 1. โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 2. โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 3. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ 5. โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 6. โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ มีจำนวนสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง สถาบันและองค์กรศาสนาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ -วัด จำนวน 8 แห่ง -สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
ด้านการสาธารณสุข
-โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง -สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง -ศูนย์ ศ.ส.ม.ช. จำนวน 9 แห่ง -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง -กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 1 แห่ง